Văn Khấn Mẫu

- Văn khấn
Văn Khấn Mẫu

Chú Ý Khấn Những Chữ Đứng Màu ĐỏKhông Đọc Những Chữ In Nghiêng Màu Đen Văn Khấn Mẫu Bàn Chư Thiên Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đa Bảo Như Lai

Nam Mô Ly Bố Úy Như LaiNam Mô Bảo Thắng Như Lai

Nam Mô Diệu Sắc Thân Như LaiNam Mô Cam Lồ Vương Như LaiNam Mô Quảng Bác Thân Như Lai(Niệm Danh Hiệu Mỗi Vị 10 Lần) 1. Tịnh Pháp Giới Chân NgônThế giới ta bà nầy rất dơ uế, muốn Chư Thiên cõi trên chứng giám, hoặc các chúng hữu tinh, thọ dụng thức ăn, chúng ta bắt buộc phải tụng chú nầy. Quảng Chư Ngôn Nghi Quỹ Kinh Ghi Chép Rằng: Nếu có người nào đọc tụng hoặc ghi nhớ chân ngôn, oai lực của đà la ni này, năng lệnh tam nghiệp thanh tịnh, tất cả nghiệp chướng được tiêu trừ, y phục bất tịnh được thanh tịnh, thân thể không tắm sạch như được tắm sạch, công việc mưu sinh thành tựu viên mãn. (Trì chú nầy thân, tâm, cảnh vật đều được thanh tịnh, sạch sẽ. Nếu ai đọc tụng chú nầy sẽ được trong sạch trong ba nghiệp, các tội chướng đều tiêu tan, các công đức hết thảy thành tựu)Án Lam Xóa Ha (7 lần) 2. Tịnh Tam Nghiệp Chân NgônChú này có khả năng dùng tự tính thanh tịnh của ba Nghiệp, có thể dùng chuyển nhượng tất cả hóa làm Không. Chẳng quản nghiệp ác, nghiệp Thiện, nhân duyên gì, thứ gì… của chúng ta mỗi mỗi thông hóa làm Không ngang bằng với sự trọn vẹn rất thanh tịnh! Trên Thế Giới thì hư không rất thanh tịnh. Bởi thế khi chúng ta hiểu rõ được, đem tất cả hóa làm Không. Quán Chú này một lần hiển hiện sinh ra thì tất cả mỗi mỗi thông với tự tính thanh tịnh, tất cả thanh tịnh nên cái gì cũng mỗi mỗi thông, đều biến thành thanh tịnh trọn vẹn.Án Ta Phạ, Bà Phạ, Truật Đà Ta Phạ, Đạt Ma Ta Phạ, Bà Phạ Truật Độ Hám(7 lần) 3. Chân Ngôn Phá Địa NgụcKhi tụng Thần Chú phải quán tưởng tiếng đọc chú và uy lực cũng như hào quang Đức Phật đều soi khắp thấu đến các địa ngục mười phương, ở tất cả địa ngục đều được cởi bỏ xiềng xích, các tội nhân được dứt nghỉ khổ não.Án Già Ra Đế Dạ, Ta Bà Ha(7 lần) 4. Chân Ngôn Biến ThựcKhi đọc chú quán tưởng các đồ ăn từ một biến hóa ra thành bảy, với bảy lại hóa ra thành bảy nữa, hóa ra nhiều đến vô lượng, đầy lấp cõi hư không cùng vạn vật không ngần ngại, thụ hưởng pháp vị, thân tướng viên mãn.Lời Đức Phật Dạy: Quán Thế Âm Bồ tát truyền trao cho phương pháp đà la ni của Phật Vô Lượng uy đức tự tại quang minh Như Lai. Tụng đà la ni đó, Sẽ biến một món ăn mà hóa ra làm vô lượng món ăn lớn bằng núi Tu Di, lượng đồng cõi pháp giới, trọn không thể hết.Kinh Thí Ngạ Quỉ Dạy: ''Tụng một hay bảy biến, hoặc nhiều hơn, càng nhiều càng tốt, thì cả thảy Ngạ Quỉ đều đặng đồ ăn số bảy lần bảy hột như hột của nước Ma đà dà thường dùng, ăn rồi đều được siêu sanh lên các cõi trời, hoặc vãng sanh về Tịnh độ, và khiến cho người đọc tiêu trừ nghiệp chướng, mạng thêm sống lâu''Nam Mô Tát Phạ Đát Tha, Nga Đà Phạ Lô Chỉ Đế,Án Tam Bạt Ra, Tam Bạt Ra Hồng.(7 lần)   5. Chân Ngôn Cam Lồ Thủy:Đây là pháp thí cam lồ của đức Phật Diệu sắc thân Như Lai. Khi tụng chú này, quán tưởng cúng nước biến thành pháp thủy cam lồ, rộng lớn như biển, cùng vật không ngăn, thắm đến nước đây, thường được thanh tịnh diệu lạc.Kinh Thí Ngạ Quỉ Dạy: ''Tụng chú này bảy biến, hay khiến các món ẩm thực và nước đều biến thành màu sữa cam lộ, hay mở rộng cuống họng của tất cả ngạ quỉ, mà được cùng ăn với nhau một cách bình đẳng''Nam Mô Tô Rô Bà Da, Đát Tha Nga Đa Da, Đát Điệt Tha,Án Tô Rô, Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Sa Bà Ha.(7 lần) 6. Chú Án Thổ Địa

Chú này có một lực lượng rất lớn để cải biến vận mạng, những ai mang bệnh về da dẻ đã lâu khó chữa trị, đều được khỏi. Những ai mang khuôn mặt có Mị Khí một đời nghèo khó, tụng lâu dài chú này sẽ được ánh sáng Phước Tinh chiếu mệnh, mạng vận sẽ sửa đổi hoàn toàn, chuyển nghèo thành giàu có. Những ai đã lâu chẳng mang thai, sẽ lại có con, lại một đời mạnh khỏe không có bệnh. Những người đường tình duyên xấu, mối quan hệ xã hội không tốt đẹp tụng chú này sẽ được nhân duyên tốt, trên sắc mặt (hoặc gò má) của người ấy hiện ánh sáng màu hồng may mắn. . Những người mọi việc xưa nay chẳng thuận lợi, cuối cùng mỗi mỗi loại đều thuận lợi, không có một việc nào chẳng như ý. Chỉ cần trực tiếp niệm An Thổ Địa Chân Ngôn thì sự cải biến mạng vận ấy liền thay đổi trực tiếp, gặp được sự đặc biệt như ý.Muốn cải biến mạng vận của chính mình thì phải nắm giữ then chốt của Tạo Hóa, đích xác dùng một loại Pháp Thuật nào, đều cần thiết phải hợp với Khế Cơ, khế hợp với Cơ Duyên. Còn chỉ cốt yếu niệm An Thổ Địa Chân Ngôn thì hơn hẳn ngàn lần, hơn hẳn vạn lần, hơn hẳn ức lần. Một lòng phụng trì thì ánh sáng Phước của Địa Thần chiếu mạng, ắt có thể cải vận. Điều ấy là chân thật vậy. Khi tụng chú Đại Bi, hoặc tụng kinh ở nhà, quý vị phải nhớ là phải tụng chú nầy. Lý do là ông Địa và ông Thần Tài là hai vị thần nhỏ, khi ta tụng niệm, nhất là  chú Đại Bi các chư Thiên chư Thánh mặt mày trang nghiêm, thân hình to lớn, bệ vệ, râu tóc dựng ngược... Các vị Thần nhỏ của chúng ta thấy khiếp sợ bỏ chạy... Khi hết tụng, các vị trở lại, nhưng lòng buồn ta sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Ta đọc Thần chú nầy, cũng có nghĩa : "Xin hai ông an tọa, hoan hỉ, đây là chư Thiên ..." Nam Mô Tam Mãn Đa Một Đà Nẫm, Án Độ Rô, Độ Rô, Địa Vĩ Ta Bà Ha(7 lần) 7. Chú Đại Hư Không Tạng Phổ Cúng Dường Chân NgônTrì chú này thì hoa hương cùng tiếng tụng niệm sẽ khắp cúng dường cả mười phương. Khi đọc chú nầy, tưởng hương hoa, đồ ăn uống dâng cúng biến ra rất nhiều cúng dường tất cả chư Phật, Hiền Thánh và lục đạo trong mười phương. Như một dạng của hư không rộng lớn vô biên, hư không hay sinh ra kho báu cúng dường vô lượng vô tận. Công Đức ấy cũng là vô lượng vô tận. Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ, Phiệt Nhựt Ra Hồng.(7 lần)  Kính Lễ Mười Phương Tam Bảo Chứng Minh(3 Xá)      - Con kính lạy Chín phương Trời. (Xá)- Con kính lạy Mười phương Chư Phật. (Xá)- Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần. (Xá)- Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. (Xá)- Con kính lạy Hữu Thiên Chí Tôn Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. (Xá)- Con kính lạy Ngũ Phương Ngũ Lão Tinh Quân. Thất Tinh Hóa Giải Tinh Quân. (Xá) - Con kính lạy Định Phúc Táo Quân. (Xá)- Con kính lạy Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa. (Xá)- Con kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương. (Xá)- Con kính lạy Ngài Kim Niên Đương Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần. (Xá)- Con kính lạy Ngài Địa Chúa Long Mạch Tôn Thần và các vị Thần Linh cai quản khu vực này. (Xá) Hôm nay là ngày: ………………………………………………………………………………………….Nhằm ngày: …………………………………………………………………………………………………Con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, thắp nén tâm hương, dâng lên trước án thành tâm kính mời: Chín phương Trời.Mười phương Chư Phật.Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.Hữu Thiên Chí Tôn Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.Ngũ Phương Ngũ Lão Tinh Quân. Thất Tinh Hóa Giải Tinh Quân. Ngài Định Phúc Táo Quân.Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa.Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.Ngài Kim Niên Đương Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần.Ngài Địa Chúa Long Mạch Tôn Thần và các vị Thần Linh cai quản khu vực này.Giá đáo đàn tràng, và có lời thưa rằng: Chúng con là: ………………………………………………………………………………………………Ngụ tại: ……………………………………………………………………………………………………..Nay có xây cất được 1 gian hàng ở tại nơi địa chỉ …………………………………………………….. Chúng con là Giám Đốc cùng toàn thể nhân viên công ty nay muốn khai trương khởi đầu việc kinh doanh sản xuất phục vụ nhân sinh, mại mãi tài vật giúp cho sinh hoạt. Do đó, hôm nay chọn được ngày lành tháng tốt sắm sanh lễ vật, cáo yết Tôn Thần, dâng cúng Bách Linh, cúi xin Tôn Thần thương xót chúng con giáng lâm trước án, chứng giám lòng thánh thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, nhân sự bình an. Bốn mùa không hạn ách tai ương, tám tiết có điềm lành tiếp ứng, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô a di Đà Phật!Khấn xong quay qua bàn vong linh, khấn tiếp.    Văn Khấn Mẫu Bàn Vong Linh(Bàn Cúng Vong Linh Bên Cạnh) Án Lam Xóa Ha (7 lần)

 Án Ta Phạ, Bà Phạ, Truật Đà Ta Phạ, Đạt Ma Ta Phạ, Bà Phạ Truật Độ Hám(7 lần) Án Già Ra Đế Dạ, Ta Bà Ha(7 lần) Nam Mô Tát Phạ Đát Tha, Nga Đà Phạ Lô Chỉ Đế,Án Tam Bạt Ra, Tam Bạt Ra Hồng.(7 lần) Nam Mô Tô Rô Bà Da, Đát Tha Nga Đa Da, Đát Điệt Tha,Án Tô Rô, Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Sa Bà Ha.(7 lần) Nam Mô Tam Mãn Đa Một Đà Nẫm, Án Độ Rô, Độ Rô, Địa Vĩ Ta Bà Ha.(7 lần) Án Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ, Phiệt Nhựt Ra Hồng.(7 lần)  Hôm nay tín chủ con là : ……………………………………………………………………………………. Thành tâm dâng lễ, xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn, y thảo phụ mộc, cùng các chư vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, thập loại cô hồn, các đảng âm binh ngoài đường, ngoài xá, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn vv..vv.. phảng phất… ở trong khu vực này, Trân trọng kính mời các vị tới đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật và cùng với con chiêm ngưỡng Tôn Thần. Thụ hưởng lễ vật, phù trì chúng con Khai Trương hồng phúc, vận đáo hanh xương, tài lộc thăng tiến, công việc hanh thông, muôn sự như ý. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng.Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.Nam Mô A Di Đà Phật(10 lần)  Xá ba xá, cắm nhang vào lư hương, lạy 12 lạy (cầu cho 12 tháng bình yên).Đốt thuốc cúng.Châm trà, rượu đủ ba lần.Thời gian chờ nhang tàn, giữ yên lặng, vái nguyện thêm âm thầm trong tâm.Sau khi tàn nhang và nến hóa giấy tiền vàng bạc của từng bàn riêng biệt.Bình luận về Văn Khấn Mẫu

THTrần Thị Hiền

Thật xúc động khi tham gia các nghi thức văn khấn mẫu. Chúng ta có thể cảm nhận sự hiện diện của tổ tiên và lòng bình an trong lễ nghi này. Đây là một hoạt động tâm linh quan trọng giúp gia đình và xã hội củng cố tình yêu thương và đoàn kết.

Trả lời.
Thông tin người gửi

THLý Thị Hằng

Văn khấn mẫu không chỉ là việc cúng tế mà còn là cách để chúng ta gắn kết và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với gia đình và người thân. Đây là dịp để mọi người cùng nhau cầu nguyện và thể hiện lòng tri ân với tổ tiên.

Trả lời.
Thông tin người gửi

VHNguyễn Văn Hùng

Văn khấn mẫu là một hoạt động tôn giáo và tâm linh vô cùng quan trọng đối với người Việt Nam. Qua đơn giản nhưng trang trọng, chúng ta có thể thể hiện lòng thành kính và lòng biết ơn đối với tổ tiên và sự trân trọng của mình đối với tinh thần của đất nước.

Trả lời.
Thông tin người gửi

TMTrương Thị Mỹ

Văn khấn mẫu không chỉ là việc cúng tế mà còn là dịp để chúng ta gặp gỡ và quây quần bên nhau. Với tinh thần trọng đại và trang trọng, chúng ta có thể tạo ra một không gian ấm áp và động viên tinh thần cho gia đình và những người thân yêu.

Trả lời.
Thông tin người gửi

VTHoàng Văn Tiến

Văn khấn mẫu là một nét văn hóa truyền thống đặc biệt của người Việt Nam. Đây không chỉ là một hoạt động tôn giáo mà còn là một dịp để tôn vinh và kính trọng vì những giá trị tốt đẹp mà tổ tiên đã để lại.

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
0.67833 sec| 2452.234 kb