Luận giải quẻ xăm số 96 : THƯỢNG CÁT - Quan Đế Thánh Quân

Luận giải quẻ xăm số 96 : THƯỢNG CÁT - Quan Đế Thánh Quân

03/04/2023
Luận giải & Lời bình cho Quẻ xăm số 96 - THƯỢNG CÁT - Quan Đế Thánh Quân: Hôn nhân tử tức mạc hiềm trì Đản bả tinh thần trượng phật trì Tứ thập niên tiền tu báo ứng Công viên hành mãn hữu hương nhi
Luận giải quẻ xăm số 95 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

Luận giải quẻ xăm số 95 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

03/04/2023
Luận giải & Lời bình cho Quẻ xăm số 95 - TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân: Tri quân tụ lý hữu ly châu Sinh bất phùng thần hựu cưỡng đồ Khả thán đầu lư kỷ như hứa Nhi kim phương đắc quí nhân phò
Luận giải quẻ xăm số 94 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

Luận giải quẻ xăm số 94 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

03/04/2023
Luận giải & Lời bình cho Quẻ xăm số 94 - TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân: Nhứt ban khí dụng dữ nhơn đồng Xảo kỳ luận dư tế tượng công Phàm sự hữu duyên thỏa tùy phận Thu Đông phương ngộ chủ nhân ông.
Luận giải quẻ xăm số 93 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

Luận giải quẻ xăm số 93 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

03/04/2023
Luận giải & Lời bình cho Quẻ xăm số 93 - TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân: Xuân lai vũ thủy thái liên miên Nhập hạ tịnh can vũ hựu khiên Tiết khí trực giao tam phục hậu Hỷ phùng bàng phối túc điền viên
Luận giải quẻ xăm số 92 : HẠ HẠ - Quan Đế Thánh Quân

Luận giải quẻ xăm số 92 : HẠ HẠ - Quan Đế Thánh Quân

03/04/2023
Luận giải & Lời bình cho Quẻ xăm số 92 - HẠ HẠ - Quan Đế Thánh Quân: Kim niên hòa cốc bất như tièn Vật giá huyên đằng bội bá niên Tai số lưu đa thành dịch lệ Nhất dương phục hậu thủy an toàn
Luận giải quẻ xăm số 91 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

Luận giải quẻ xăm số 91 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

03/04/2023
Luận giải & Lời bình cho Quẻ xăm số 91 - TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân: Phật thuyết đào sa thủy kiến kim Chỉ duyên quân tử khổ lao tâm Vinh huê tổng đắc thi thơ hiệu Diệu lý công phu tử tế tằm.
Luận giải quẻ xăm số 90 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

Luận giải quẻ xăm số 90 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

03/04/2023
Luận giải & Lời bình cho Quẻ xăm số 90 - TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân: Không động thành lý sự như ma Vô sự như quân hữu kỷ gia Khuyến nhữ bất tu cần chí đảo Đồ lao sanh sự khổ tư ta
Luận giải quẻ xăm số 89 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

Luận giải quẻ xăm số 89 : TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân

03/04/2023
Luận giải & Lời bình cho Quẻ xăm số 89 - TRUNG BÌNH - Quan Đế Thánh Quân: Tôn tiền vô sự thả cao ca Thời vị lai thời nại nhược hà Bạch mã độ giang tuy nhựt mộ Hổ đầu thành lý khán nguy nga.
0.02810 sec| 2153.094 kb